1. Toepassingsgebied

1.1 Deze Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Tuinmeubels Vergelijken ("het Bedrijf") en haar klanten met betrekking tot de verkoop en levering van tuinmeubels en aanverwante producten ("Producten").

1.2 Door het plaatsen van een bestelling bij het Bedrijf, stemt de klant in met deze Voorwaarden en verklaart hij/zij deze te hebben gelezen en begrepen.

2. Bestellingen en levering

2.1 De klant kan een bestelling plaatsen via de website of telefonisch. Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van onvoldoende voorraad, technische problemen, onjuiste prijsvermelding of andere redenen.

2.2 Het Bedrijf streeft ernaar om de bestelde Producten binnen een redelijke termijn te leveren. De exacte leveringstermijn wordt meegedeeld aan de klant op het moment van bestelling.

2.3 Het risico van verlies of beschadiging van de Producten gaat over op de klant op het moment van levering.

3. Prijzen en betaling

3.1 De prijzen van de Producten worden vermeld op de website van het Bedrijf en zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld.

3.2 Betaling dient te geschieden op het moment van bestelling, tenzij anders overeengekomen tussen het Bedrijf en de klant.

3.3 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om prijzen op elk moment te wijzigen. Eventuele prijswijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die reeds zijn geplaatst vóór de wijziging.

4. Retourneren en annuleren

4.1 De klant heeft het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de Producten de overeenkomst te ontbinden en de Producten te retourneren, zonder opgave van redenen.

4.2 Indien de klant gebruik wenst te maken van het retourrecht, dient hij/zij dit schriftelijk kenbaar te maken aan het Bedrijf. De klant is verantwoordelijk voor de kosten van retourzending, tenzij het Bedrijf een fout heeft gemaakt bij de levering.

4.3 Geretourneerde Producten dienen ongebruikt te zijn en in de originele verpakking te worden geretourneerd.

5. Garantie en aansprakelijkheid

5.1 Het Bedrijf garandeert dat de geleverde Producten voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen en vrij zijn van gebreken.

5.2 Eventuele gebreken aan de Producten dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst, schriftelijk te worden gemeld aan het Bedrijf.

5.3 De aansprakelijkheid van het Bedrijf is beperkt tot het bedrag dat door de klant is betaald voor de betreffende Producten.

6. Intellectuele eigendom

6.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de Product

en en de website van het Bedrijf blijven eigendom van het Bedrijf of haar licentiegevers.

6.2 Het is de klant niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het Bedrijf enige inhoud van de website of de Producten te kopiëren, reproduceren, wijzigen, verspreiden of anderszins te gebruiken.

7. Privacy

7.1 Het Bedrijf verzamelt en verwerkt persoonsgegevens van klanten in overeenstemming met haar Privacybeleid.

7.2 De klant stemt ermee in dat het Bedrijf persoonsgegevens kan verzamelen en gebruiken zoals uiteengezet in het Privacybeleid.

8. Overige bepalingen

8.1 Indien een bepaling in deze Voorwaarden ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

8.2 Het Bedrijf behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde Voorwaarden zijn van toepassing op bestellingen die na de wijziging zijn geplaatst.

8.3 Op de overeenkomsten tussen het Bedrijf en de klant is het Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.